Yazarlar için

eniXma'ya ilkelere uymak şartı ile bilgisini paylaşmak isteyen herkes yazı yazabilir. Yazı yazacakların aşağıda belirtilenlere uymaları önerilir.

KONULAR:

- Yukarda belirtilen ilkelere uymak koşulu ile herkes özellikle en iyi bildiği ve mesleğinde, günlük kullanımında kullandığı konularda bilgilerini yazarak paylaşabilir.

- Açık kaynak kodlu program ve işletim sistemleri ile ilgili her konuda yazı yazılabilir. Yazılar yeni başlayanlara olduğu kadar en ileri düzeydeki kullanıcılara da hitap eden türden olabilir.

- Yazar ve/veya yayıncısından izin almak ve lisansı uyması koşulları ile çevirisi yapılmış yazılar yazılabilir.

Bazı örnekler:

- Linux ya da diğer açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin temel yapıtaşları ile ilgili yazılar,
- Dağıtım ya da program tanıtım, kurulum, kullanım ve incelemeleri.
- Haberler.
- Uyumlu donanımların kurulum, kullanım ve incelemeleri.
- Açık kaynak felsefesi ile ilgili yazılar.
- Farklı meslek dallarında Linux ve programlarının kullanımı.

ANLATIM BİÇİMİ:

Yazıların anlatım biçiminde gizli özne kullanılmasına özen gösterilmelidir. Sohbet türü ya da yazarın özne olarak kendini kullandığı anlatımdan kaçınılmalıdır. Anlatım mümkün olduğu kadar sade ve anlaşılır olmalıdır. Yazıların birer akademik döküman gibi hazırlanmasından çok okuyucuya birşeyler öğretmeyi ve vermeyi amaçlayan anlaşılır yazılar olması önemlidir.

Bazen bir resim ya da bir grafik sayfalarca yazıdan çok daha etkili olabilir. Bu nedenle yazılarda mümkün olan yerlerde resim ve grafik kullanılmalıdır.

Dil olarak sade bir dil ve 'doğru' Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir. Yazı içinde geçen yabancı kelimelerin gerektiğinde parantez içinde Türkçeleri ya da Türkçe olarak kullandığınız kelimelerin yaygın olarak kullanılan yabancı dildeki anlamları yazılabilir.

YAZILARIN BİÇİMİ:

Yazarın adı, soyadı, geçerli bir e-mail adresi ve yazının yazıldığı tarih belirtilecektir.

Yazılarda karakter kodlaması olarak ISO-8859-9 kullanılacaktır.

Yazar GFDL dışında bir lisans seçmesi durumunda bunu belirtmelidir. Lisans belirtilmemesi durumunda GFDL varsayılan olarak kabul edilecektir.

Yazarların zorunlu olmasa da yazılarında bulundurmaları ve belirtmeleri önerilenler aşağıdadır:

Yazının ana başlığı:
Bu yazının en üstünde ve en büyük puntolarla yer alacak başlıktır. İçerik kısmında da bu başlık kullanılacaktır.

Yazının alt başlığı:
Ana başlığın altında konuyu biraz daha açan bir cümle olarak ele alınabilir. Ana başlıktan biraz daha küçük puntolar ile ana başlığın altında yer alacaktır.

Spotlar:
Yazı içinde geçen bir cümle ya da paragrafın tamamı ya da kısaltılmış hali olarak ve yazıda özet ve önemli olarak ön plana çıkarılması gereken bilgileri içeren bloklardır. Tek cümle olabileceği gibi birkaç cümleden oluşan bir paragraf da olabilir. Spotlar bir ana spot ve yazı içinde çeşitli yerlere konulması önerilen alt spotlar olarak birden fazla olabilir. Eğer yazının okunmasından önce önemle belirtilmesi gereken, uyarı ve benzeri nitelikte bir açıklama yapılacaksa ana spot yerine kullanılabilir. Yazar tarafından spot belirtilmesi zorunlu değildir. Editör tarafından da oluşturulabilir.

Ana yazı:
Yazı yazmak için kate, gedit gibi text editörlerinin kullanımı uygundur. Hem daha hızlı çalışılır hem de yazarın biçimden çok içeriğe yoğunlaşması sağlanır. Yazılar düz paragraflar şeklinde birbirinden ayrılmalıdır. Paragraflar arası bir satır boş bırakılır. Paragrafın ilk satırında girinti yapmaya gerek yoktur.

Yazarların editöre açıklayıcı notları:
Yazarlar gerekli gördükleri yerlerde editöre, yazının akışı, sayfa biçimi, kullanılan resim ya da grafikler gibi çeşitli ögelerle ilgili olarak bilgi notu bırakmak istediklerinde aşağıdaki biçimi kullanabilir ya da anlaşılır bir şekilde belirtmelidir.
*/ Açıklama /*

Resimler:
Resimler ekran görüntüleri, çekilmiş fotoğraflar ya da grafikler gibi görsel ögeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Resimlerin formatı mümkünse .png olmalıdır. Yazar bunları işleyerek gönderebilir. Ya bir da açıklama ile işlemeyi editöre bırakabilir. Resimlerin yazı içinde bulunacağı yerler bir açıklama ile belirtilmelidir. Burada gözönünde bulundurulması ve açıklamada belirtilmesi gereken bilgiler, resmin yerinin zorunlu, öneri ya da belirli bir paragraf ile aynı sayfada bulunması şeklinde olmasıdır. Resimler için alt yazı ve Resim1, Grafik1 gibi sıralı belirteçler kullanılabilir. Yazı içinde geçmiyorsa belirteç kullanılmaması daha iyi olur. Alt yazı da zorunluluk değildir.

Program Kodları:
Yazıda program kodları geçiyorsa bunlar açıklama olarak belirtilmelidir. Program kodları görsel olarak normal yazıdan ayrılacak ve sabit aralıklı karakter kullanılarak yayınlanacaktır. Program kodları ile bağlantılı ve aynı yerde olması gereken açıklayıcı bilgiler belirtilmelidir.

Komut Satırları:
Eğer çok özel bir neden yoksa, komut satırları resim olarak değil, text olarak yazıya eklenmeli ve belirtilmelidir. Sayfa düzenlenmesi sırasında komut satırları yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde yerleştirilmeye çalışılacaktır.

Noktalamalar ve imla kuralları:
Ne yazık ki bu konuda çok hata yapılmaktadır. Yazılarda noktalama işaretleri kendisinden önce gelen kelimenin sonuna ara vermeden konur. Her noktalama işaretinden sonra bir boşluk bırakılır.
'Ben geldim, sen gelmedin!' doğru,
'Ben geldim,sen gelmedin !' ya da,
'Ben geldim ,sen gelmedin!' yanlıştır.

Yalnızca parantezlerde farklı bir yol izlenir. Açma parantezinden önce bir boşluk bırakılır ve ardından ilk kelime boşluk olmadan gelir. Kapama parantezi kendinden önce gelen kelimenin sonuna konur ve sonrasında bir boşluk bırakılır.

de/da gibi sonekler yer belirtme dışında 'dahi' anlamına geldikleri için ayrı yazılırlar.
'ben de geldim' doğru, 'bende geldim' yanlıştır.
'kitap bende duruyor' doğru, 'kitap ben de duruyor' yanlıştır.

mi/mı ekleri soru ekleridir ve aldığı eklerle birlikte ayrı yazılırlar.
'geldin mi?' doğru, 'geldinmi?' yanlıştır.
'gelebildin mi?' doğru, 'gele bildinmi?' ve 'gele bilir miyim?' yanlıştır.

YAZILARIN PAKET BİÇİMİ:

Yazılar temel olarak en az bir .txt dosyası ve ilişiğinde gelen resim ya da grafiklerden oluşur. Bunlar .tar.gz ya da .tar.bz2 paketleri halinde gönderilmelidir.

Gönderilen paket içeriğinde yer alan döküman ya da dosyaların 'açık standartlar'a sahip olması zorunludur. Bunun istisnası konu içinde kullanılması zorunlu olan dosyalar olabilir.

Gönderilen bilgilerin formatı .doc, .xls ve benzeri kapalı standartlarda olduğu durumda değerlendirilmeye alınmayacaktır.

YAZILARIN KABULÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ:

Gönderilen paketler incelenerek değerlendirilmeye alınır. Uygun görülen yazıların önkabulü yapılmış olur.

Temel ilkelere uymayan yazılar ya tamamen reddedilir ya da uygun görülürse yazarın gerekli düzeltmeleri yapması istenir ve gerekli değişiklikler sonucunda yeniden değerlendirilmeye alınır.

Kabul edilen yazılar üzerinde gerekli gördüğünde editör değişiklik ve düzeltme yapabilir. Bu durum yazara iletilir ve onayı alındıktan sonra yazı yayınlanmaya hazır hale gelir.

Sayfa düzeni, yazarın verdiği bilgiler ve önerileri doğrultusunda yazıya son biçimi verilir. Herhangi bir konuda tereddütte kalındığında yazarına danışılır.

Yazı, yazının içeriği ve mevcut yazı miktarına bağlı olarak ilerki bir tarihe bırakılabilir.

Yayınlanan yazılar uygun görülürse ayrı bir pdf dosyası şeklinde internet sitesinde de yer alabilir.

İNTERNET SİTESİ:

İnternet sitesi esas olarak eniXma'nın dağıtılması ve duyurulması için kullanılacaktır.

Zamanla eniXma'da yayınlanan ya da yayınlanmasa da sitede bulundurulması uygun görülen yazılar sınıflandırılmış ve arayanların kolay olarak erişimini sağlayacak şekilde bir bölümde yer alacaktır.

Bugün için bir forum düşünülmemekle birlikte, ilerde yaygın bir kabul olması ve yeterli bir topluluk oluşturulması ve talebin uygun olması durumunda bir forum açılabilir.


Copyright/Copyleft eniXma 2006 www.enixma.org